പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന് നേരെ സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ ആക്രമണം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ: കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന് നേരെ സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ ആക്രമണം. ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയോഗം നടത്തിയതിൽ എതിർപ്പുമൂലമാണ് ആക്രമണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നടന്ന ഈ സംഭവവും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് വിവിധ ക്രിസ്തീയ നേതാക്കൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.


Seeking Bride Groom

Pentecostal parents settled in U.S. are seeking proposals of their daughter born and brought up in U.S., born again, baptized and Spirit filled internal medicine doctor starting Fellowship in Geriatrics in a prestigious University . She is 30/ 5 ‘ 3″ looking for a God fearing well qualified boy from U.S. A.  If interested please send recent photos with bio data to mathewthomas0810@yahoo.com or call at 469-360-5735.

NEED LIVE STREAMING SERVICE?